Tervezhető mérnöki pálya
A fejlett tervezőszoftverek nemcsak nélkülözhetetlenek a mérnökképzésben, hanem a pálya vonzerejét is növelik. A BME képzési rendszerében CAD ismereteket elsajátító hallgatók az egyetem ipari partnereinél futó, éles projektbe is bekapcsolódhatnak, így nem egy esetben már az alaptudás birtokában munkához jutnak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Karának Gép- és Terméktervezés Tanszéke az alapoktól a mesterszakig a mérnökképzés két, egymásra épülő szintjén alkalmaz CAD szoftvereket – közöttük a SolidWorks eszközeit, amely a legnagyobb létszámnak oktatott tervezőeszköz. A CAD oktatás a műszaki rajz ismereteinek elsajátításával párhuzamosan, a CAD alapjai tantárggyal indul a második félévben. A tárgy keretében előadásokon és számítógépes gyakorlatokon keresztül több mint 700 hallgató sajátítja el a számítógépes rajzkészítés és modellezés fortélyait.

– A CAD alapjai minden gépészmérnök, ipari formatervező és mechatronika szakos hallgató számára kötelező tantárgy, de azokon a szakokon is egyre népszerűbb, amelyeken opcionálisan választható – mondta Forányi Ferenc, tanársegéd. – A hallgatók eldönthetik, hogy mely szoftverrel kívánnak dolgozni, és többségük a SolidWorks rendszerét választja.

Tény, hogy legtöbb kurzusunk is ezzel a szoftverrel működik, de a szoftvert könnyű kezelhetősége miatt is szeretik a hallgatók. Minden héten laborórákat tartunk, a hallgatók vezetett gyakorlaton vesznek részt, a félév végéhez közeledve házi feladatot kapnak, emellett az ismeretek elsajátítását elméleti és gyakorlati zárthelyi dolgozat megírásával bizonyítják. Így már ezen a szinten szilárd tudásra és komoly gyakorlatra tesznek szert a tervezőprogram használatában, amit a hozzánk érkező, ipari visszajelzések is megerősítenek.

A CAD íze

Aki ráérzett a CAD ízére, és ez sok hallgatóról elmondható, az immár szabadon választott CAD modellezés tantárgy keretében, az alaptantárgyhoz képest kötetlenebb formában mélyítheti el tudását.

– A CAD modellezés az alaptantárgy tananyagának többszörösét dolgozza fel – hangsúlyozta Forányi Ferenc. – Tapasztalataim szerint a hallgatók ezt már kifejezetten élvezik, aki felveszi ezt az egyébként nehéz tantárgyat, jellemzően jó eredménnyel teljesíti. A meghirdetett kurzusok száma általában kevésnek bizonyul, a hallgatók versengenek a helyekért, de így azok jönnek, akik valóban meg akarják tanulni a CAD modellezést egy olyan szoftverrel, mint a SolidWorks, és az eredmény sem marad el.

Tanszékünk honlapján közzétettünk egy gyűjteményt a házi feladatokból, és a hallgatói laborban is van egy kiállításunk, amelyen lemérhető, hogy hallgatóink milyen magas szintre jutnak a CAD modellezésben. Részletes felületmodelleket, bonyolult mozgásszimulációkat is tudnak készíteni, ami az ipar különböző területein hasznos lesz számukra jövőbeni munkájuk során. Bár ez még mindig a képzés alapszintje (BSc), itt készített terveivel több hallgatónk is munkát talált a CAD modellezés területén, és tanulmányai folytatása mellett dolgozni kezdett.

A hallgatók referenciamunkáit egyébként a SolidWorks hazai képviselete, a CAD modellezés képzés elindításához szakmai támogatást adó EuroSolid Kft. is közzéteszi, ami nagyobb láthatóságot biztosít a potenciális munkáltatók körében.

– Gépszerkezettan I. címmel a szimulációs és végeselem-számítás alapjait bemutató kurzust is kínálunk a hallgatóknak, melyre évente átlagosan 60-an jelentkeznek, ez azonban már a szakirányú (géptervező) BSc képzés keretében zajlik – tette hozzá a tanársegéd. – A CAD képzés géptervező szakos hallgatóinknál az alapképzés végén egy második felsőkategóriás CAD rendszer megismerésével folytatódik, gyakorlásképpen pedig már egyszerűbb tervezési feladatok megoldása során a hallgatók „élesben” is kipróbálhatják tudásukat.

Éles projektek mesterfokon

A BME-t a mérnökképzés jellegéből adódóan számos iparág szereplőihez szakmai kapcsolat fűzi. Miután a tanszék ipari termék- és formatervezést is oktat, a vállalatokkal kialakított kapcsolatok igen sokrétűek.

– A képzés második szintjén (MSc) hallgatóink már a CAE eszközök speciális moduljaival foglalkoznak – mondta Körtélyesi Gábor, egyetemi adjunktus. – Gépész mesterszakunkon a hallgatók, évente kb. 40-50 fő például a szerkezetoptimálás tárgy keretében ismerkedik meg az optimálási feladatok megoldásával, a végeselemes szimulációs módszer és a geometriamodellezés magasabb szintű alkalmazásával.

Az egyetemi Formula Student csapatunk számára készülő versenyautók egyes részegységeinek optimálását is ezek a hallgatók végzik, akik esetenként maguk is tagjai a csapatnak. Az együttműködésnek köszönhetően a leendő mérnökök nem csupán CAD modellek formájában, hanem fizikai valóságukban, a versenypályán is látják az általuk tervezett gépjárműveket. A mesterképzésben azonban a hallgatók számára a továbbfejlődés fő iránya a projektfeladatok megoldásának elsajátítása, ipari partnereink közreműködésével.

Ez általában úgy történik, hogy a cég szakemberei egy projektindító megbeszélésen mutatják be a megoldandó problémát, amelyet a félév folyamán akár több gyárlátogatás is követ a megbízónál, és közben heti rendszerességgel konzultáljuk a megoldás egyes lépéseit olyan órákon, ahol a tanszékünk oktatója mellett az ipari cég egy mérnök kollégája is jelen van. A projektfeladatokon munkálkodva a hallgatók ismereteik elmélyítése mellett olyan ipari kapcsolatokat is kiépíthetnek, amelyek tanulmányaik után segítik elhelyezkedésüket.

A projektek egy része diplomaterv formájában fejeződik be, melyekről a tanszék honlapján a tanszéki kiadványok menüpont alatt részletesebb információ olvasható.

– Az autóipar területén tevékenykedő multinacionális ipari partnereink körében például elterjedt gyakorlat, hogy a két féléves diplomamunka feladatot már jelentős részben céges környezetben készítik a hallgatóink, akik gyakran a diplomamunka elkészülte után is folytathatják munkájukat a cégnél – folytatta dr. Körtélyesi Gábor. – Ez az együttműködés erősíti a munkáltató bizalmát a munkavállaló irányában, akit élő munkakapcsolaton keresztül jobban megismerhet, mint egy állásinterjú során.

Emellett az ipari terméktervező mérnök mesterképzésben tanuló hallgatóinkat is meg kell említenem, akik komplex gépészeti, CAD, marketing, formatervezési, látványtervezési, design stb. ismeretek birtokában a feladatok nagyon széles spektrumát tudják megoldani. Ezt több, sikeres pályázati részvétel, ill. nemzetközi tervezői projekt is igazolja.

Egyetemi együttműködés

A CAD oktatás szerteágazó együttműködés forrásává vált a Gép- és Terméktervezés Tanszék életében. A BME-n belüli együttműködés egyik példájaként a CAD alapjai tárgyat – nagy létszámú félévekben – a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékkel közösen oktatja, melynek mechatronika szakos hallgatói a SolidWorks kurzusok esetében ugyanazt a tananyagot veszik át.

– Az egyetemek közötti együttműködés keretében például a Szent István Egyetem és az Óbudai Egyetem bevonásával oktatási anyagot fejlesztettünk a CAD és a Mérnöki Optimálás területén – mondta Körtélyesi Gábor. – Ezek nem szoftver-specifikus tananyagok, mert tanszékünk álláspontja, hogy minden vezető CAE rendszert egyformán kell kezelni, de mindegyik jelentős SolidWorks vonatkozással is bír. Az oktatási anyagot angol nyelvre is lefordítottuk, mivel külföldi hallgatók is tanulnak nálunk, és más egyetemek számára is hozzáférhetővé tettük. A világ minden tájáról Budapestre érkező külföldi hallgatók számára egyébként a BME szintén SolidWorks kurzusokon hirdeti meg a CAD alapjai tantárgyat.

– Szélesebb, főleg partnereinket érintő együttműködés keretében, az összes vezető CAD szoftver forgalmazójának bevonásával, szeptemberben CAE workshopot tartottunk, ahova meghívtuk a tanszékünkkel együttműködő cégek, mérnökirodák munkatársait, valamint hallgatóinkat is, hogy lehetőségük legyen összehasonlítani a különböző rendszereket, és választ kaphassanak a munkájuk során felmerült, CAD vonatkozású kérdésekre – tette hozzá az adjunktus. – A rendezvény résztvevői megismerkedhettek a CAD rendszerek legújabb képességeivel, köztük a SolidWorks új fejlesztéseivel is. Workshopunk kedvező fogadtatásra talált, ezért valószínűleg 2013-ban is tovább folytatjuk. Tanszékünk nyitott arra, hogy meglévő, széles körű kapcsolatrendszerét és az együttműködés változatos formáit megújítsa, kibővítse.

Gép- és Terméktervezés Tanszék a BME-n
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 8 karán több mint 15 ezer hallgató tanul. Az egyetem jogelődjét – az Institutum Geometricum Hydrotechnicumot – II. József császár 1782-ben alapította a budai királyi egyetem szervezeti egységeként, amelynek tantervében a mechanika mellett a mezőgazdaságtan is szerepelt.
 
A mai Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszéke a hajdani Gépelemek és Mezőgazdasági Géptan Tanszék, illetve a két tanszékből 1976-ban létrehozott Gépészettani Intézet jogutódja. A bolognai rendszerű lineáris képzésre való áttérés során az Intézet, majd a Gép- és Terméktervezés Tanszék kidolgozta és oktatja a Gépészmérnöki alapszak (BSc) Géptervező szakirány (benne a Mezőgéptervezés), valamint a Gépészmérnöki mesterszak (MSc) Géptervező szakirányának és Mezőgéptervező szakirányának tárgyait, továbbá gesztorálja az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakot (BSc) és az Ipari terméktervező mérnöki mesterszakot (MSc).